ITM Slovensko

Kto sme:

Hnutie žíznim je medzinárodné laické hnutie inšpirované charizmou a duchovnosťou svätej Terezy z Kalkaty, ktoré založili Otcovia Misionári Lásky v roku 2006. Cieľom hnutia je pomôcť jeho členom – a prostredníctvom nich aj iným – Kontemplovať, Zakúsiť, Ohlasovať a Hasiť Boží nekonečný smäd milovať a byť milovaný.

Čo robíme:

Hnutie existuje, aby prinieslo každému členovi osobné stretnutie s Ježišovým smädom. Toto stretnutie sa uskutočňuje najprv v intimite vlastnej duše, predovšetkým pred tajomstvom Jeho zlomeného Tela skrytého v Eucharistii, a potom v službe Jeho zlomenému telu maskovanému v chudobných. Modlitba, Evanjelizácia a Dobročinnosť sú posvätným miestom, kde sa stretávame s našim žíznivým Ježišom, kde konkrétne stojíme s Pannou Máriou pod krížom a kde sme povolaní darovať sa, obetovať, prostredníctvom slov a skutkov lásky.

Prečo to robíme:

“Čo môžete robiť vy, ja nemôžem robiť, nemôžem, ale spoločne môžeme urobiť niečo krásne pre Boha …”

(Svätá Matka Tereza)

Slová Ježiša, Žíznim, hovorené z kríža, dávajú Hnutiu svoju identitu a apoštolskú silu. Medzi mnohými spoločenstvami v Cirkvi je to práve to naše, ktorého členovia sú povolaní hasiť smäd Ježiša, opustiac deväťdesiatich deviatich (Mt 18,12-14), aby šli hľadať najchudobnejších z chudobných v “temných dierach.

Náš cieľ:

Naším cieľom je hasiť nekonečný smäd Ježiša Krista na kríži po láske a dušiach” tým, že hľadáme našu svätosť vo svete prostredníctvom života modlitby, vernosti nášmu krstnému zasväteniu a záväzkom prijatým v rámci Hnutia, a srdečnou bezplatnou službou najchudobnejším z chudobných podľa našich stanov.

Naša identita:

KRÍŽ A ŽÍZNIM:
Tieto slová hovorené z kríža najlepšie odhaľujú tajomstvo Božej nekonečnej túžby milovať a byť milovaný, túžbu, ktorú sme povolaní hasiť.

MODLITBA:
Je to v modlitbe (osobnej a komunitnej), kde sa stretávame s Božou žízniacou láskou k nám. V modlitbe premýšľame a prežívame tajomstvo smädu.

EVANJELIZÁCIA:
Prostredníctvom programu evanjelizácie pomáhame ľuďom stretnúť sa s živým Kristom, ktorý ich žízní.

DOBROČINNOSŤ:
Tiež v najchudobnejších z chudobných Ježiš čaká, aby sme hasili smäd byť milovaný. Ako nositelia Božej lásky sme povolaní nechať Ježiša, aby ich miloval skrze nás.

Modlitba hnutia žíznim

Mária, Ježišova Matka a moja matka, Ty si bola prvá, ktorá počula Ježišov výkrik na kríži „žíznim“.
Ty vieš aká skutočná, aká hlboká je Ježišova túžba po mne a po chudobných.
Som tvoj. Hnutie žíznim je tvoje.
Uč ma a priveď ma tvárou v tvár láske v Srdci Ukrižovaného Ježiša Krista.
S Tvojou pomocou, Matka Mária, budem načúvať Ježišovmu smädu a stane sa pre mňa slovom života.
Stojac pri Tebe dám Ježišovi svoju lásku a dovolím mu, aby ma miloval.
Tak sa stanem príčinou Tvojej radosti a uhasím Ježišov smäd po láske duší.
Amen

(Každý deň sa každý člen spojí so zvyškom žíznim rodiny modliac sa túto modlitbu)

Hnutie žíznim na Slovensku súčasne pôsobí v Čadci a priľahlej dedinke Raková. V Čadci existujú tri skupiny – prvú tvoria ženy, manželky, matky, ktoré sa pravidelne stretávajú spoznávajúc cestu, ktorú pre nich má Ježiš pripravenú. Druhou skupinou sú mladí vysokoškoláci, ktorí sú členmi hnutia päť a viac rokov. Nakoniec – najnovšou skupinou sú taktiež študenti – stredných i vysokých škôl, ktorí sú však v hnutí len krátko.
V dedinke Raková funguje jedna skupinka, tvorená členkami všetkých vekových kategórií.

 

E-mail:

Čadca: k.melichacova@hotmail.com (Katarina)

ITM Slovakia